یاران زهرا (سلام الله علیها ) http://yaranezahra.mihanblog.com 2020-06-06T02:41:31+01:00 text/html 2014-06-13T06:11:51+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا کی شود باز آیی ... http://yaranezahra.mihanblog.com/post/339 <div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">با سلام ای آقا...</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">شبتان مهتابی... </font></div><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">روز میلاد شما آمد و رفت... </font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">عرض تبریک آقا... و کمی بیتابی... </font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چشم عالم به دقایق نگران خواهد شد!... </font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">کوچه ها منتظرند... دشت ها حوصله ی سبزه ندارند دگر... </font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">پس چرا دیر آقا ؟!...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای نفس ها به فدای کف نعلین شما!... اندکی تند قدم بردارید.....</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">خاک نعلین شما سرمه‌ی چشمان من است...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">سال و ماهی است بدنبال شما... چشم گریان دارم...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">تو کجایی آقا...!؟</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نفس باد صبا در پی دیدار شما...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">خسته جان است دگر...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">رودها از نفس افتاده‌اند... بس پی چهره‌ی محزون شما... </font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">همچو موجی مجنون... سر ز کف داده‌اند...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بادها؛ با صدایی نالان... "عجل الله فرج" میخوانند...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بس که سرگردانند...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">تو کجایی آقا...!؟</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">همه پیران رفتند و جوانان همه از حسرت دیدار شما... خم به قامت دارند...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">سالها می‌گذرد حادثه‌ها می‌آید...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">آرزوی خبر آمدنت؛ شده تکلیف دل غم زده‌ام...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">یادتان هست آقا...؟</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم ...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">خوب می‌دانم که غم از دل برود چون تو بیایی...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چه بگویم که فقط... غم تنهایی دردانه نرجس شده سنگینی این دل...</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">گرچه بین مائی... ولی ای آقا جان... تو چقدر تنهایی!!!</font></p><div style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">کی شود بازآیی ؟ ...</font></p> text/html 2014-06-12T17:30:00+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا میلاد امام زمان تبریک و تهنیت باد http://yaranezahra.mihanblog.com/post/338 <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><br></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: #000000;">مژده ای دل که شب نیمه شعبان آمد</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: #000000;"> بر تن مرده و بی جان جهان جان آمد</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: #000000;">بانگ تکبیر نگردرهمه عالم بر پاست</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">همه&nbsp; گویند&nbsp; مگر&nbsp; جلوه&nbsp; یزدان&nbsp;&nbsp; آمد</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">اززمین نوربه بالا رود امشب زیرا</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نور خورشید امامت همه&nbsp; تابان&nbsp; آمد</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">قائم آل محمد (عج)گل گلزار رسول</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">حجه بن الحسن (عج)آن مظهر ایمان آمد</font></p> text/html 2014-05-13T14:51:57+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا روز پدر مبارک بابای مهربانم http://yaranezahra.mihanblog.com/post/337 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="st"><span dir="rtl"><em>دست مرا گرفتید تا یادتان بمانم</em></span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="st"><span dir="rtl">&nbsp;از روی خاک بردید، <em>تا</em> اوج آسمانم</span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="st"><span dir="rtl">&nbsp;گویند امام هر عصر بابای مهربان است</span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="st"><span dir="rtl">روز پدر مبارک،بابای مهربانم</span></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span class="st"><span dir="rtl">&nbsp;اللهم عجل لولیک الفرج</span></span></b></font></div> text/html 2014-02-20T14:36:02+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا رهبر انقلاب: اقتصاد مقاومتی؛ الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام و فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی است http://yaranezahra.mihanblog.com/post/335 <br><div class="contentLinks" style="padding-left:5px" align="right"> </div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.<br><br>متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:<br><br>بسم‌اللّه الرحمن الرحیم<br>ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی كرده، به شكست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای كشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.<br></font> text/html 2014-02-18T17:40:33+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان http://yaranezahra.mihanblog.com/post/333 <h3><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">بیانات در دیدار مردم آذربایجان</font></h3><p><br></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <span style="color:#808080;"><span dir="RTL">به</span><span dir="RTL"> مناسبت قیام بیست </span>‌<span dir="RTL">و نهم بهمن مردم تبریز</span></span><br> <br> <span dir="RTL">بسم</span>‌<span dir="RTL">الله</span>‌<span dir="RTL">الرّحمن</span>‌<span dir="RTL">الرّحیم</span><br> خو<span dir="RTL">شامد عرض میكنم به همه</span>‌<span dir="RTL">ى برادران و خواهران عزیز تبریزى و آذربایجانى؛ و تشكّر میكنم از اینكه شما برادران و خواهران عزیز، رنج سفر و این راه طولانى را در این روزهاى سرد زمستان تحمّل كردید تا فضاى حسینیّه</span>‌<span dir="RTL">ى ما را در این روزهاى مهمّ تاریخى، گرم و پرشور كنید. از همه</span>‌<span dir="RTL">ى برادران و خواهران صمیمانه متشكّرم؛ بخصوص از خانواده</span>‌<span dir="RTL">هاى معظّم شهیدان، علماى اعلام، مسئولان بلندپایه، و از امام جمعه</span>‌<span dir="RTL">ى محترم تبریز جناب آقاى شبسترى كه حقّاً و انصافاً تلاشهاى ارزنده</span>‌<span dir="RTL">اى را درخورِ این شهر بزرگ و این استان باعظمت انجام داده</span>‌<span dir="RTL">اند و انجام میدهند</span>.<br> <span dir="RTL"></span></font> text/html 2014-02-08T16:47:15+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا رهبری موافق مذاکرات یا مخالف؟ http://yaranezahra.mihanblog.com/post/332 <p><br><font color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>رهبر معظم انقلاب امروز در دیدار با پرسنل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سخنان بسیار مهمی را بیان کردند. این بیانات از آن جهت اهمیت دارد که کشور ما در برهه حساسی قرار دارد؛ مذاکرات مقدماتی هسته‌ای ایران با 5+1 به پایان رسیده و قرار است مذاکرات نهایی تا 40 روز دیگر آغاز شود.</strong></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">این در حالی است که آمریکا مدام ایران را تهدید می‌کنند و سخنان نامربوط می‌زنند. در داخل، دولت جدید تنها 6 ماه است که بر سرکار آمده و هنوز برخی از مسوولان در مرحله آزمون و خطا به سر می‌برند. در این شرایط رهبر معظم انقلاب سخنان بسیار مهمی را بیان فرمودند که می‌تواند بسیاری از پرسش‌های این روزها را پاسخ بگوید؛ اینکه با گستاخی آمریکایی‌ها چه کنیم؟ آیا به مذاکره ادامه دهیم؟ آیا به غرب اعتماد کنیم؟ منتقدان مذاکرات هسته‌ای راست می‌گویند یا دولت؟ آیا رفتار منتقدان با دولت و دولت با منتقدان درست است؟ با سخنان رهبری می‌توانیم پاسخ بسیاری از اینها را به دست آوریم. در مطلب زیر در باره مهم‌ترین سخنان رهبر معظم انقلاب چند نکته را یادآوری می‌کنیم:</font></p> text/html 2014-02-07T11:04:36+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا اشعار مهدوی از صابر خراسانی http://yaranezahra.mihanblog.com/post/330 <font class="text3"><p style="text-align: center; "><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="padding: 0px; margin: 0px;">تسبیح اشک های&nbsp; سحر بی نتیجه نیست</span></font></p> <p style="text-align: center; padding: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: 25px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="padding: 0px; margin: 0px;">در گـریـه دیـده ایـم اثـر بی نتیجه نیست</span></font></p> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"></span></font></font> text/html 2014-01-31T11:03:28+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا اشعار مهدوی از صابر خراسانی http://yaranezahra.mihanblog.com/post/329 <font class="text3"><p dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">ساحل چشم من از شوق به دریا زده است</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چشم بسته به سرش،موج تماشا زده است</font></p></font> text/html 2014-01-28T18:24:48+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا شهید بی سَری که حاج قاسم سلیمانی ماجرای شهادتش را روایت کرد+تصاویر http://yaranezahra.mihanblog.com/post/327 <div align="justify"><font size="3"><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane"><div class="nwstxtinfotitle"><br></div><p class="nwstxtlead" style="line-height: 160%;">شهید عزالدین از اهالی منطقه صور لبنان بود که در اولین روزهای درگیری‌های منطقه غوطه توسط مین زخمی شد و به اسارت تکفیری‏ها درآمد.</p></span></font></div><div align="justify"><font size="3"> </font></div><div class="nwstxtpic" align="center"><font size="3"> </font><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtPicPane"><img alt="خبرگزاری فارس: شهید بی سَری که حاج قاسم سلیمانی ماجرای شهادتش را روایت کرد+تصاویر" title="خبرگزاری فارس: شهید بی سَری که حاج قاسم سلیمانی ماجرای شهادتش را روایت کرد+تصاویر" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/06/13921106000115_PhotoA.jpg"></span></div><br><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane"></span> text/html 2014-01-28T18:15:07+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک http://yaranezahra.mihanblog.com/post/328 <font class="text4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><p style="text-align: center;">چه مژده ای زیباتر از آمدن بهار در پی یک زمستان تار و طولانی ؟! </p> <p style="text-align: center;">چه بشارتی شیرین تر از بشارت خورشید در پی یک شب سرد و تاریک ؟! </p> <p style="text-align: center;">چه پیامی نیک تر از پیام زلال آب برای لبانی تشنه و&nbsp; خشکیده ؟!</p> <p style="text-align: center;">چه نوایی برتر از بشارت «جاء الحق» و «زهق&nbsp; الباطل» ؟! </p> <p style="text-align: center;">قسم به شب پوشیده! که روز خواهد درخشید</p><p style="text-align: center;"> و بهاری ترین روز هستی ، بر صحیفه‏ ی شب تار و طولانی ، مُهر پایان خواهد زد .</p> <p style="text-align: center;">فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک</p> </font> text/html 2014-01-24T11:55:36+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا ریزش مو را از طریق طب سنتی درمان کنید http://yaranezahra.mihanblog.com/post/326 <div id="post-title"><h1><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">در طب سنتی برای درمان ریزش موی سر و رشد مجدد آن روشهای متعددی وجود دارد اما همه آنها در جهت تحریک جریان خون در زیر پوست سر&nbsp;استفاده می‌شوند.</font></h1> </div> <p><br></p> <p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">وی ادامه داد: عوامل متعددی در ریزش مو دخیل هستند که یکی از آنها کمبود ویتامین B و ماده معدنی گوگرد در بدن است.</font></p><br> text/html 2014-01-24T11:52:52+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا راه های جلوگیری از سفید شدن مو http://yaranezahra.mihanblog.com/post/325 <p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">درمان‌های خانگی خوبی برای کندتر کردن روند سفید شدن موها وجود دارد. اگر واقعاً دوست دارید از آنها استفاده کنید، بایدتان باشد که این درمان‌ها باید به طور منظم انجام شوند. در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم</font></p> <p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">با بالاتر رفتن سن، پوست پیرتر و موها سفید می‌شود. این روند طبیعی پیر شدن است و برای همه آدم‌ها اتفاق می‌افتد.&nbsp; نمی‌توانیم جلو آن را بگیریم اما مطمئناً می‌توانیم از پیری زودرس و سفید شدن زودرس موهایمان جلوگیری کنیم.</font></p> <p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">با دنبال کردن نکات زیر می‌توانید احتمال حفظ رنگ موهای طبیعی‌تان را برای مدتی طولانی‌تر بالا ببرید.</font></p><br> text/html 2014-01-18T16:59:00+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا محمد رسول الله http://yaranezahra.mihanblog.com/post/324 <font class="text3"><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">صدای بال و پر جبرئیل می آید</font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">شب است و ماه به آغوش ایل می آید</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">لب کویر پس از این ترک نخواهد خورد</font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">که ساقی از طرف سلسبیل می آید</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">لباس خاطره را از حریر عشق بدوز</font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">حلیمه! نزد تو فردی اصیل می آید</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نگاه آمنه از این به بعد می خندد</font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چرا که معجزه ای بی بدیل می آید</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">میلاد پیامبر رحمت، تاج آفرینش بر شما خجسته باد</font></p></font> text/html 2014-01-15T18:34:22+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا حادثه عجیب در لحظه دفن شارون http://yaranezahra.mihanblog.com/post/323 <h2 class="nws-dtl-suttl"> </h2> <h1 class="nws-dtl-ttl"> <img src="http://www.irinn.ir/sitefiles/13921024/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D8%AF%D9%81%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86.jpg" class="nws-dtl-img" alt=""></h1><h2 class="nws-dtl-suttl"> در لحظاتی که جنازه آریل شارون، نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی در قبر گذاشته شد، تمام منطقه شروع به لرزش کرد، به طوری که شرکت کنندگان در مراسم تدفین به وحشت افتادند. </h2> <div class="nws-dtl-p"> <p> <br> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جنازه آریل شارون، جنایتکاری که از 14 سالگی به گروه "هاگانا" نیروی ویژه کشتار خانواده های فلسطینی برای بیرون راندن آنها ار منازلشان، پیوست و تا پایان عمر دست از ریختن خون ساکنان سرزمین فلسطین برنداشت، دیروز در ویلا و مزرعه شخصی اش در صحرای نگو دفن شد.<br> <br> در ل<a href="http://www.yakinepress.com/the-world/19788.html" target="_blank">حظه قراردادن جنازه شارون درون قبر</a>، تمام منطقه با صدای مهیبی شروع به لرزیدن کرد به طوری که مراحل دفن به علت وحشت حاضرین، برای دقایقی متوقف شد.<br> <br> پایگاه های زلزله نگاری جهان، وقوع زمین لرزه ای به قدرت سه و نیم ریشتر را ثبت کردند و نکته جالب آنکه، مرکز زلزله، منطقه دفن شارون گزارش شده است.</p></div> text/html 2014-01-12T18:50:02+01:00 yaranezahra.mihanblog.com یاران زهرا واکنش جهان درباره خبر مرگ آریل شارون http://yaranezahra.mihanblog.com/post/322 <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مرگ “آریل شارون” قصاب صبرا و شتیلا پس از هشت سال کما واکنش های بین المللی فراوانی بدنبال داشت .</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span id="more-93563"></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">* تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به مرگ آریل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل اعلام کرد شارون جنایتکاری بود که از مجازات بین المللی در امان ماند.</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">* نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به مرگ شارون اظهار داشت :‌” در فراق وی غمگینیم . او در راس تمامی نبردها برای برقراری امنیت در اسرائیل از آغاز تا پایان قرار داشت . او یک سرباز شجاع بود . یادش همیشه در قلب ما خواهد بود . “</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">* شیمون پرز رییس رژیم صهیونیستی نیز گفت : ” امروز نبرد شارون با زندگی به پایان رسید . وی کارهای بزرگی برای تامین امنیت اسرائیل انجام داد . او می دانست چگونه تصمیم بگیرد و چگونه اقدام کند . ”<br>* یائیر لاپید وزیر دارایی اسرائیل در این باره اظهار داشت : ” شارون یک فرمانده در میدان جنگ و یک رهبر در میدان دیپلماسی و سیاست بود . “</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">* جنبش حماس فلسطین نیز در واکنش به مرگ شارون تاکید کرد :‌لحظه مرگ شارون لحظه ای تاریخی برای ملت فلسطین است .</font></p>